სერტიფიკატის დადასტურება

ისმო-ს აკადემია ადასტურებს შემდეგი სერტიფიკატის ავთენტურობას

სერტიფიკატის კოდი: EnV9DJo2Bo

მონაწილის სრული სახელი: Hadi Safari

კურსის თარიღები: from September 20 to November 3, 2022

კურსის დასახელება: DL-101 General Course on Intellectual Property (version 2)

გამოცემის თარიღი: 13, ნოემბერი 2022

ხელმოწერილია:
Sherif Saadallah
Executive Director
WIPO Academy

დაადასტურეთ სერტიფიკატი

ჩაწერეთ სერტიფიკატის კოდი:

ეს არის კომპიუტერის მიერ გენერირებული სერტიფიკატი და გაცემულია კურსის წარმატებით დასრულებისას