სერტიფიკატის დადასტურება

ისმო-ს აკადემია ადასტურებს შემდეგი სერტიფიკატის ავთენტურობას

სერტიფიკატის კოდი: GGTAjjHuYZ

მონაწილის სრული სახელი: Salar BASIRI

კურსის თარიღები: from September 21 to December 4, 2020

კურსის დასახელება: DL-320 Basics of Patent Drafting

გამოცემის თარიღი: 29, ივნისი 2021

ხელმოწერილია:
Sherif Saadallah
Executive Director
WIPO Academy

დაადასტურეთ სერტიფიკატი

ჩაწერეთ სერტიფიკატის კოდი:

ეს არის კომპიუტერის მიერ გენერირებული სერტიფიკატი და გაცემულია კურსის წარმატებით დასრულებისას